al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

Actuacions per a la sostenibilitat forestal i mediambiental 2022-2023

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. ÀREA DE SOSTENIBILITAT-MEDI AMBIENT. Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023 Dins la línia per la per la plantació d’espècies vegetals als municipis, que inclou la compra d’arbres o arbustives, transport i plantació per augmentar la fixació de carboni a les zones verdes, s’ha concedit 1.000€ i l’Ajuntament de Ribera d’Ondara, ha realitzat una actuació a la zona del dipòsit municipal d’aigües de Sant Antolí i Vilanova, consistent en la neteja i preparació de l’espai i en la plantació d’heures e donen una millor accessibilitat i seguretat a l’espai.

NETEJA DE LA LLERA DEL RIU - INICI OBRES

BAN Es comunica que a partir de la setmana del 16 d’octubre es preveu que s’iniciïn els treballs de neteja de la llera del riu Ondara, al seu pas per Sant Antolí. Els treballs s’executaran directament per l’Agència Catalana de l’Aigua. La qual cosa es comunica per al general coneixement. Ribera d’Ondara, 20 d’octubre de 2023 Francesc Sabanés Serra Alcalde

BAN pavimentació carrers a Rubinat

El proper dilluns 05/12/22 començaran les obres de pavimentació dels carrers Sant Romà i Major de Rubinat. Es farà un desviament provisional del carrer Sant Romà cap al carrer església de Rubinat, per tal que els veïns i veïnes puguin accedir als seus habitatges.

BAN tancament al públic de l'oficina de l'Ajuntament

Es comunica que la setmana del 5 al 9 de desembre, les oficines de l'Ajuntament estaran tancades per tal de treballar en la recopilació de documentació, dels últims 5 anys, que el grup polític a l'oposició, Acord per Ribera d'Ondara-ERC-AM ha demanat mitjançant un procés d'investigació a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Lamentem les molèsties que us provoquen aquestes situacions, alienes a la nostra voluntat.

Publicació de la Sindicatura de Comptes- Compte General 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020. Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’ONDARA ADJUDICA LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS ALS NUCLIS DE BRIANÇÓ, ELS HOSTALETS, LLINDARS, POMAR I RUBINAT

NOTA DE PREMSA L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’ONDARA ADJUDICA LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS ALS NUCLIS DE BRIANÇÓ, ELS HOSTALETS, LLINDARS, POMAR I RUBINAT D’acord amb el que s’estableix a la Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, l’Ajuntament de Ribera d’Ondara té assignada a l’anualitat 2021 la següent actuació: Núm. Expedient: PRE082/19/02084 Títol de l'actuació: Pavimentació de diversos carrers als nuclis de Briançó, els Hostalets, Llindars, Pomar i Rubinat. Pressupost: 194.006,77 € Subvenció: 120.000,00 € L’Ajuntament de Ribera d’Ondara ha adjudicat l’obra a EXCAVACIONS GASSÓ SL. per un import de 153.036,00€ (IVA exclòs), a més de millores valorades en 2.510,00€ (IVA exclòs).

OFICINA LOCAL D'HABITATGE - BORSA D'HABITATGE MUNICIPAL

OFICINA LOCAL D’HABITATGE A dia d’avui, per a moltes persones el dret a l’habitatge digne, malauradament, no està garantit. I és per això que des de l’Ajuntament estem treballant per implementar una política d’habitatge que no solament respongui a la situació d’emergència habitacional, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge al municipi i els seus 12 nuclis de població. L’objectiu és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge. Tenim per objectiu la mobilització l’habitatge buit, afavorir l’accés i la conservació de l’habitatge de les famílies més vulnerables i millorar-ne les condicions d’accessibilitat i el confort dels habitatges de la gent gran. L’Oficina Local d’Habitatge de Ribera d’Ondara és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs. Borsa d’habitatge municipal Es tracta d’un servei de mediació totalment gratuït entre les persones propietàries d’habitatges buits i els possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat. • El servei ofereix: Atenció tant als propietaris com a les persones que cerquen habitatge, oferint informació, orientació i assessorament. • Gestió de la borsa d’habitatge. Fomentar la confiança a les persones propietàries i llogateres, garantint el cobrament del lloguer, així com un bon ús dels habitatges. La borsa negocia les rendes de lloguer, que han de quedar per sota del preu de mercat. Cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència, assignant els habitatges a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar. Informació i tramitació de possibles ajuts, tant Per a persones propietàries com per a persones llogateres. Per a persones propietàries: Informació i assessorament del tràmit Possibilitat d’accedir a ajudes públiques: el propietari que incorpori un habitatge a la borsa de lloguer d’habitatge podrà optar a les subvencions que convoqui l’Ajuntament Foto-inventari detallat de l’habitatge Per a persones llogateres: El llogater únicament ha de dipositar la fiança corresponent a 1 mes de lloguer. Accés a un habitatge a un preu com a mínim inferior a un 20% respecte del preu de mercat. Foto-inventari detallat de l’habitatge. Com es fa? Els propietaris d’un pis buit que el vulguin posar a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal, cal que es posin en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge, bé presencialment, o bé concertant una visita telefònicament o via mail. El personal de l’Oficina Local d’Habitatge concertaran una visita a l’habitatge per determinar-ne si és apte per a passar a la borsa de lloguer municipal així com acordar-ne els termes. Per a persones propietàries de l’immoble: Recepció i revisió de les peticions dels propietaris que volen posar el seu pis a disposició de la borsa de lloguer. Via presencial, telefònica i electrònica. Gestió directa amb la propietat per informar dels requisits de la borsa (requisits, avantatges, funcionament,...). Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats. Per a persones llogateres: Visita a l’habitatge Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats Recepció i revisió de la documentació que requereix el programa i/o el contracte de lloguer, amb sol·licitud de demanda de lloguer signada. Els requisits per accedir a la borsa són: Per a persones propietàries: Que disposin d’un habitatge al municipi de Ribera d’Ondara, desocupat i en condicions d’habitabilitat. Per a persones llogateres: Persones majors de 18 anys. Necessitat d’un habitatge de lloguer en primera residència. Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial No disposar de cap habitatge en propietat a l’Estat Espanyol, o no tenir l’usdefruit, o que el preu cadastral del pis sigui inferior als barems fixats per la Generalitat de Catalunya. Contracte laboral fix o acreditar que fa un any que treballa a la mateixa empresa. (Almenys una de les persones de la unitat de convivència). Documentació que cal? Per a persones propietàries: Escriptura de propietat del pis., o nota simple del registre de propietat Cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica Subministres i altres. DNI/NIE Número de compte. Rebuts: IBI, quota comunitat de propietaris, rebut dels subministraments. Butlletí de Registre d’Inspecció Elèctrica BRIE (Butlletí blau). Revisió del gas butà, en el cas que tingui. Còpia de les claus. Per a persones llogateres: Document que acrediti que el llogater és major de 18 anys (DNI//Passaport//NIE). Inscripció al registre de sol·licitants d’HPO. Còpia de les tres darreres nòmines. Vida Laboral actualitzada. Document oficial acreditatiu dels ingressos per a pensionistes o persones en atur. Persones autònomes, darrera declaració de renda, últim rebut d’autònoms, declaració trimestral d’IRPF i IVA, certificat d’ingressos nets i bruts mensuals i anuals del gestor que porti l’empresa. Llibre de família en cas de menors sense document d’identitat. Requisits previs S’acreditarà la solvència del llogater. Altra informació d’interès Seguiment del compliment de les obligacions contractuals entre els propietaris i llogaters i acompanyament en les accions que se’n derivin Llocs on es pot realitzar presencialment Ajuntament de Ribera d’Ondara, en horari d’atenció al públic Serveis Relacionats Servei d’Informació en matèria d’habitatge Registre d'Habitatges de Protecció Oficial