al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

BAN tancament al públic de l'oficina de l'Ajuntament

BAN tancament al públic de l'oficina de l'Ajuntament

Es comunica que la setmana del 5 al 9 de desembre, les oficines de l'Ajuntament estaran tancades per tal de treballar en la recopilació de documentació, dels últims 5 anys, que el grup polític a l'oposició, Acord per Ribera d'Ondara-ERC-AM ha demanat mitjançant un procés d'investigació a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Lamentem les molèsties que us provoquen aquestes situacions, alienes a la nostra voluntat.

Publicació de la Sindicatura de Comptes- Compte General 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020. Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’ONDARA ADJUDICA LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS ALS NUCLIS DE BRIANÇÓ, ELS HOSTALETS, LLINDARS, POMAR I RUBINAT

NOTA DE PREMSA L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’ONDARA ADJUDICA LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS ALS NUCLIS DE BRIANÇÓ, ELS HOSTALETS, LLINDARS, POMAR I RUBINAT D’acord amb el que s’estableix a la Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, l’Ajuntament de Ribera d’Ondara té assignada a l’anualitat 2021 la següent actuació: Núm. Expedient: PRE082/19/02084 Títol de l'actuació: Pavimentació de diversos carrers als nuclis de Briançó, els Hostalets, Llindars, Pomar i Rubinat. Pressupost: 194.006,77 € Subvenció: 120.000,00 € L’Ajuntament de Ribera d’Ondara ha adjudicat l’obra a EXCAVACIONS GASSÓ SL. per un import de 153.036,00€ (IVA exclòs), a més de millores valorades en 2.510,00€ (IVA exclòs).

OFICINA LOCAL D'HABITATGE - BORSA D'HABITATGE MUNICIPAL

OFICINA LOCAL D’HABITATGE A dia d’avui, per a moltes persones el dret a l’habitatge digne, malauradament, no està garantit. I és per això que des de l’Ajuntament estem treballant per implementar una política d’habitatge que no solament respongui a la situació d’emergència habitacional, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge al municipi i els seus 12 nuclis de població. L’objectiu és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge. Tenim per objectiu la mobilització l’habitatge buit, afavorir l’accés i la conservació de l’habitatge de les famílies més vulnerables i millorar-ne les condicions d’accessibilitat i el confort dels habitatges de la gent gran. L’Oficina Local d’Habitatge de Ribera d’Ondara és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs. Borsa d’habitatge municipal Es tracta d’un servei de mediació totalment gratuït entre les persones propietàries d’habitatges buits i els possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat. • El servei ofereix: Atenció tant als propietaris com a les persones que cerquen habitatge, oferint informació, orientació i assessorament. • Gestió de la borsa d’habitatge. Fomentar la confiança a les persones propietàries i llogateres, garantint el cobrament del lloguer, així com un bon ús dels habitatges. La borsa negocia les rendes de lloguer, que han de quedar per sota del preu de mercat. Cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència, assignant els habitatges a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar. Informació i tramitació de possibles ajuts, tant Per a persones propietàries com per a persones llogateres. Per a persones propietàries: Informació i assessorament del tràmit Possibilitat d’accedir a ajudes públiques: el propietari que incorpori un habitatge a la borsa de lloguer d’habitatge podrà optar a les subvencions que convoqui l’Ajuntament Foto-inventari detallat de l’habitatge Per a persones llogateres: El llogater únicament ha de dipositar la fiança corresponent a 1 mes de lloguer. Accés a un habitatge a un preu com a mínim inferior a un 20% respecte del preu de mercat. Foto-inventari detallat de l’habitatge. Com es fa? Els propietaris d’un pis buit que el vulguin posar a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal, cal que es posin en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge, bé presencialment, o bé concertant una visita telefònicament o via mail. El personal de l’Oficina Local d’Habitatge concertaran una visita a l’habitatge per determinar-ne si és apte per a passar a la borsa de lloguer municipal així com acordar-ne els termes. Per a persones propietàries de l’immoble: Recepció i revisió de les peticions dels propietaris que volen posar el seu pis a disposició de la borsa de lloguer. Via presencial, telefònica i electrònica. Gestió directa amb la propietat per informar dels requisits de la borsa (requisits, avantatges, funcionament,...). Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats. Per a persones llogateres: Visita a l’habitatge Configuració de l’expedient de l’habitatge amb la recollida de tota la documentació i els acords signats Recepció i revisió de la documentació que requereix el programa i/o el contracte de lloguer, amb sol·licitud de demanda de lloguer signada. Els requisits per accedir a la borsa són: Per a persones propietàries: Que disposin d’un habitatge al municipi de Ribera d’Ondara, desocupat i en condicions d’habitabilitat. Per a persones llogateres: Persones majors de 18 anys. Necessitat d’un habitatge de lloguer en primera residència. Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial No disposar de cap habitatge en propietat a l’Estat Espanyol, o no tenir l’usdefruit, o que el preu cadastral del pis sigui inferior als barems fixats per la Generalitat de Catalunya. Contracte laboral fix o acreditar que fa un any que treballa a la mateixa empresa. (Almenys una de les persones de la unitat de convivència). Documentació que cal? Per a persones propietàries: Escriptura de propietat del pis., o nota simple del registre de propietat Cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica Subministres i altres. DNI/NIE Número de compte. Rebuts: IBI, quota comunitat de propietaris, rebut dels subministraments. Butlletí de Registre d’Inspecció Elèctrica BRIE (Butlletí blau). Revisió del gas butà, en el cas que tingui. Còpia de les claus. Per a persones llogateres: Document que acrediti que el llogater és major de 18 anys (DNI//Passaport//NIE). Inscripció al registre de sol·licitants d’HPO. Còpia de les tres darreres nòmines. Vida Laboral actualitzada. Document oficial acreditatiu dels ingressos per a pensionistes o persones en atur. Persones autònomes, darrera declaració de renda, últim rebut d’autònoms, declaració trimestral d’IRPF i IVA, certificat d’ingressos nets i bruts mensuals i anuals del gestor que porti l’empresa. Llibre de família en cas de menors sense document d’identitat. Requisits previs S’acreditarà la solvència del llogater. Altra informació d’interès Seguiment del compliment de les obligacions contractuals entre els propietaris i llogaters i acompanyament en les accions que se’n derivin Llocs on es pot realitzar presencialment Ajuntament de Ribera d’Ondara, en horari d’atenció al públic Serveis Relacionats Servei d’Informació en matèria d’habitatge Registre d'Habitatges de Protecció Oficial

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE RIBERA D'ONDARA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE RIBERA D'ONDARA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE RIBERA D’ONDARA El Ayuntamiento de Ribera d’Ondara (Lleida) ha llevado a cabo las actuaciones de “Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y especialización exterior en el municipio de Ribera d’Ondara”, con un presupuesto inicial de 152.658,44 euros. Se adjudicó la actuación a la empresa CITELUM IBERICA SA, empresa adjudicataria de la central de compras de la ACM, por un importe de 104.990,61€, IVA incluido. Para poner las instalaciones en condiciones de ser renovadas, se debieron realizar diferentes actuaciones, así como la contratación de servicios y redacción de documentación técnica, que dieron lugar a contratos menores, por un importe de 35.591,30€, IVA incluido. Para financiar la actuación se recibió RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda a AJUNTAMENT DE RIBERA D'ONDARA, titular de CIF: P2524000C, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019), en expediente FEDER-EELL-2019-003675. La ejecución de la actuación debe suponer un importante ahorro en el consumo anual de energía eléctrica del alumbrado público.

Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025

“Atès que el Consell Comarcal de la Segarra ha redactat i ha aprovat en sessió plenària de data 13 de maig de 2020 el “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025” i ha proposat que l’Ajuntament s’hi adhereixi, argumentant que “s’hi adhereixin, especialment per poder accedir a qualsevol subvenció, ja sigui de la Diputació, la Generalitat de Catalunya, Estatal o Europea. La majoria de subvencions estan lligades a un document que planifiqui l’actuació a fer. Aquesta planificació ha de ser coordinada entre diferents municipis, o sigui la concertació territorial és sempre un element clau a l’hora de definir si s’atorga o no una subvenció.” El plenari de l'Ajuntament de Ribera d'Ondara en sessió de ple de 15 de març de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació l'adhesió al “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025”, que va ser aprovat pel Consell Comarcal de la Segarra en data 13 de maig de 2020. El document és accessible a: http://www.ccsegarra.cat/desenvolupament-local/pla-estrategic-de-la-segarra

PREINSCRIPCIONS CURS 2020/2021

Degut a l’estat d’alarma per la Covid-19 les preinscripcions seran preferentment telemàtiques. Aquí teniu tota la informació i els enllaços per a fer-ho. Enllaç pàgina web ZER La Segarra: https://agora.xtec.cat/zerlasegarra/escola-epsilon/projecte-educatiu/ Enllaç a informació general: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385054/preinscripcio-escolar-leducacio-infantil-primaria-eso-sera-13-22-maig Enllaç a preinscripcions online: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ Per qualsevol dubte, o necessitat de cita prèvia per a fer la preinscripció, podeu escriure un correu electrònic al centre: c5004085@xtec.cat

Document Actions