al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria creació borsa de treball

Convocatòria creació borsa de treball Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9180 - 10.6.2024. CVE-DOGC-A-24157141-2024 AJUNTAMENT DE RIBERA D'ONDARA ANUNCI relatiu a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius (exp. 147/2024). En data 04/06/2024 l'alcaldia va dictar Decret número 2024-0134, aprovant les bases generals, bases específiques i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral, auxiliar administratiu C2, mitjançant concurs, fent-se publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 112, de 10 de juny de 2024. Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació o de la recepció de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació o de la recepció de la notificació.

DILLUNS 10 JUNY 2024