al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament de Ribera d'Ondara

Destacats

Destacats

Notícies RSS

Convocatòria creació borsa de treball

Convocatòria creació borsa de treball Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9180 - 10.6.2024. CVE-DOGC-A-24157141-2024 AJUNTAMENT DE RIBERA D'ONDARA ANUNCI relatiu a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius (exp. 147/2024). En data 04/06/2024 l'alcaldia va dictar Decret número 2024-0134, aprovant les bases generals, bases específiques i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral, auxiliar administratiu C2, mitjançant concurs, fent-se publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 112, de 10 de juny de 2024. Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació o de la recepció de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació o de la recepció de la notificació.

El temps

 • Clar
  32° | 13°
  Avui
 • Clar
  36° | 16°
  Dimarts
 • Clar
  37° | 19°
  Dimecres
 • Clar
  34° | 17°
  Dijous
 • Clar
  34° | 18°
  Divendres
 • Clar
  35° | 18°
  Dissabte
 • Clar
  36° | 19°
  Diumenge